Aktualności

31 stycznia 2021 12:07 | Aktualności

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022 DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ORAZ KLAS PIERWSZYCH

GZEAS.020.02.2021 

ZARZĄDZENIE Nr 0050.06.2021

WÓJTA GMINY KŁAJ

z dnia 22 stycznia 2021 r.

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkoły podstawowej w jednostkach oswiaty, dla których organem prowadzącym jest gmina Kłaj

            Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (jt. Dz. U. z 2020 r. poz. 910  ze zm.) Wójt Gminy Kłaj zarządza, co następuje:

§ 1.

 1. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, zwanych dalej przedszkolami,  przeprowadza się na wolne miejsca, których ilość ustala się jako różnicę określonego dla przedszkola limitu miejsc ogółem i liczby dzieci uczęszczających do tego przedszkola w roku szkolnym 2020/2021, których rodzice złożą deklarację o kontynuowaniu  wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w następnym roku szkolnym.
 2. Termin złożenia deklaracji, o których mowa w ust. 1 ustala się na dzień 26 lutego 2021 r.
 3. Dziecko, którego rodzic złożył deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 w tym przedszkolu uznaje się za przyjęte do tego przedszkola.
 4. Dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej  po uzyskaniu deklaracji od rodziców, zobowiązany jest przekazać do publicznej wiadomości  informację o ilości wolnych miejsc w przedszkolu, na które prowadzona będzie rekrutacja, najpóźniej w dniu 5 marca 2021 r.
 5.  Z wyłączeniem dzieci, o których mowa w ust. 3, przyjęcie dziecka do przedszkola odbywa się na podstawie wniosku złożonego przez rodzica/opiekuna prawnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacji.
 6. Termin rozpoczęcia rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli w gminie Kłaj ustala się na dzień 5 marca 2021 r.
 7. Termin składania wniosków, o których mowa w ust. 5 upływa z dniem 31 marca 2021 r.
 8.  Jeżeli liczba wniosków o przyjęcie do przedszkola jest większa niż liczba wolnych miejsc, o których mowa w ust. 1, dyrektor powołuje komisję do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
 9. W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli  uwzględnia się:

1)      na pierwszym etapie postępowania - kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy  Prawo oświatowe;

2)      na drugim etapie postępowania - kryteria określone Uchwałą Nr XXVIII/196/2017  Rady Gminy Kłaj z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Kłaj.

 1. W terminie 7 dni od daty, o której mowa w ust. 7 przewodniczący komisji rekrutacyjnej podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola.
 2. Na liście, o której mowa w ust. 10 umieszcza się:

1)       imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz uzyskaną przez nich ilość punktów;

2)       informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu przy nazwisku kandydata;

3)       najniższą ilość punktów, która uprawnia do zakwalifikowania;

4)       termin potwierdzenia przez rodzica zapisania kandydata do przedszkola;

5)       termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

 1. W terminie do dnia 23 kwietnia 2021 r., po uzyskaniu od rodziców kandydatów zakwalifikowanych potwierdzenia zapisania dziecka do przedszkola, przewodniczący komisji rekrutacyjnej lub dyrektor podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2021/2022.
 2. Na liście, o której mowa w ust. 12 umieszcza się:

1)      imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola - uszeregowane w kolejności alfabetycznej;

2)      informację o najniższej liczbie punktów upoważniających do przyjęcia do przedszkola (jeżeli nie wszyscy kandydaci zostali przyjęci);

3)      informację o ilości wolnych miejsc pozostających w przedszkolu (w sytuacji przyjęcia  wszystkich kandydatów);

4)      informację o wolnych miejscach w innych placówkach wychowania przedszkolnego na terenie gminy Kłaj (w sytuacji, kiedy nie wszyscy kandydaci zostali przyjęci).

 1. Po terminie zakończenia rekrutacji, o którym mowa w ust. 12 przyjęcie dziecka do przedszkola może odbywać się na bieżąco, pod warunkiem występowania wolnych miejsc w przedszkolu.
 2. Do przedszkoli, z zastrzeżeniem ust. 3, przyjmuje się w pierwszej kolejności kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Kłaj. Kandydaci spoza obszaru Gminy mogą być przyjmowani po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, w miarę wolnych miejsc w przedszkolach.

 

 

§ 2.

 1. Do klasy I szkoły podstawowej kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły przyjmuje się na wolne miejsca, które rozumie się jako różnicę określonej odrębnymi przepisami liczby uczniów w utworzonych oddziałach klasy I oraz liczby uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły i zapisanych do klasy I na rok szkolny 2021/2022 przez rodziców.
 2.  Dyrektor szkoły podstawowej, na podstawie liczby uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły i zapisanych do klasy I na rok szkolny 2021/2022, w terminie do 31 marca 2021 r. zobowiązany jest przekazać do publicznej wiadomości  informację o ilości wolnych miejsc w klasie I, na które prowadzona będzie rekrutacja.
 3. Przyjęcie kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły do klasy I odbywa się na podstawie wniosku złożonego przez rodzica/opiekuna prawnego do dyrektora szkoły podstawowej.
 4. Termin składania wniosków, o których mowa w ust. 3 ustala się na dzień 16 kwietnia 2021 r.
 5.  Jeżeli liczba wniosków jest większa niż liczba wolnych miejsc, o których mowa w ust. 1 dyrektor szkoły podstawowej powołuje komisję do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
 6. W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkoły podstawowej uwzględnia się kryteria określone Uchwałą Nr XXVIII/195/2017  Rady Gminy Kłaj z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego  do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Kłaj.
 7. W terminie 3 dni roboczych od daty, o której mowa w ust. 4 przewodniczący komisji rekrutacyjnej lub dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy I szkoły podstawowej.
 8. Na liście, o której mowa w ust. 7 umieszcza się:

1)       imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz uzyskaną przez nich ilość punktów;

2)       informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu przy nazwisku kandydata;

3)       najniższą ilość punktów, która uprawnia do zakwalifikowania;

4)       termin potwierdzenia przez rodzica zapisania kandydata do klasy I;

6)       termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy I.

 1. W terminie do dnia 26 kwietnia 2021 r.,  po uzyskaniu od rodzica kandydata zakwalifikowanego potwierdzenia zapisania dziecka do klasy I, przewodniczący komisji rekrutacyjnej lub dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy I szkoły podstawowej.
 2. Na liście, o której mowa w ust. 9 umieszcza się:

1)      imiona i nazwiska kandydatów przyjętych do klasy I szkoły podstawowej - uszeregowane w kolejności alfabetycznej;

2)      informację o najniższej liczbie punktów upoważniających do przyjęcia do klasy I;

3)      informację o wolnych miejscach w klasie I (w sytuacji, kiedy wszyscy kandydaci zostali przyjęci, a szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami w kl. I).

 1. Po terminie zakończenia rekrutacji, o którym mowa w ust. 9 kandydaci do klasy I lub klas wyższych szkoły podstawowej mogą być przyjmowani doraźnie, pod warunkiem występowania wolnych miejsc w danej klasie.
 2. Do szkoły podstawowej  przyjmuje się w pierwszej kolejności kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Kłaj. Kandydaci spoza obszaru Gminy mogą być przyjmowani po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, w miarę wolnych miejsc. 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę Kłaj. 

§ 4

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia sprawuje Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Kłaju.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

(-) Zbigniew Strączek

Wójt Gminy Kłaj

Dokumenty, które należy złożyć w sekretariacie Szkoły są do pobrania pod poniższym linkiem:

http://zsoszarow.superszkolna.pl/cms/13977/rekrutacja

Przeczytano: 129 razy. Wydrukuj|Do góry